Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

De rol van de MR

De MR is een inspraakorgaan dat is samengesteld uit twee ouders en twee leden van het personeel. In de MR wordt gesproken over alles wat belangrijk is voor de school, zoals het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster en de schoolorganisatie. De MR heeft bij een aantal belangrijke besluiten het recht om advies te geven, bij andere onderdelen is zelfs instemming van de MR vereist. Er is een medezeggenschapsreglement, waarin de bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd. De MR kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de school. Met de bevoegdheden die de MR heeft, zet zij zich in voor het belang van kinderen, ouders, en het personeel.

 

Wanneer benadert u ons?

De MR treedt niet op bij problemen tussen ouders en leerkrachten. Deze moet u met de leerkracht of met de directeur bespreken. Heeft u beleidszaken, algemene vragen, opmerkingen of voorstellen met betrekking tot de school? Dan kunt u wel bij ons terecht. Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

 

De huidige MR

Voorzitter

Ingrid Franse

Secretaris

Rowenna Mouthaan

Personeelslid

Talitha Dek

 

Sabine Liebau

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraden van de verschillende scholen van de stichting KPO werken samen in een GMR, die bovenschoolse aangelegenheden bespreekt. Onze school is daarin vertegenwoordigd door: Rowenna Mouthaan.