Uw betrokkenheid als ouder

Leerkrachten, kinderen en ouders vormen samen de bouwstenen van de school. Samenwerking tussen ouders en school bevordert de kansen en de ontwikkeling van onze kinderen.

 

Manieren van ouderparticipatie

Voor u als ouder kennen wij verschillende manieren van ouderbetrokkenheid:

 

1. Het wederzijds informeren van school en ouders. Het uitwisselen van informatie over het onderwijs en de opvoedingssituatie bijvoorbeeld via informatieavonden, tafeltjesmiddagen, oudergesprekken, de schoolgids en de maandelijkse nieuwsbrief.

 

2. Het verlenen van hand- en spandiensten. Denk hierbij aan hulp bij vervoer en begeleiden van leerlingen bij bijvoorbeeld excursies, sportdagen en schoolreisjes en het wassen of repareren van leermiddelen en spelmateriaal.

 

3. Onderwijsondersteunende activiteiten. Bijvoorbeeld als leesouder.

 

4. Lid worden van georganiseerde ouders op school. U kunt lid worden van: de oudervereniging, of de medezeggenschapsraad