Handige info

Dagen

Unit 1 t/m 3

Maandag      

08.30 -  14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur 

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf unit 1 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie18 februari t/m 26 februari 2023
Meivakantie22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie15 juli t/m 27 september 2023

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

De Buiten Schoolse Opvang (BSO) wordt op onze school verzorgd door SportBSO In de Roos. Heeft u interesse dan kunt u contact met hen opnemen via email info@sportbsoinderoos.nl of tl.: 06- 54 68 09 43

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind. Als ouders en school samenwerken, bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind. Daarom zien wij ouderbetrokkenheid als een niet-vrijblijvende maar wel gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

De rol van de MR

De MR is een inspraakorgaan dat is samengesteld uit twee ouders en twee leden van het personeel. In de MR wordt gesproken over alles wat belangrijk is voor de school, zoals het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster en de schoolorganisatie. De MR heeft bij een aantal belangrijke besluiten het recht om advies te geven, bij andere onderdelen is zelfs instemming van de MR vereist. Er is een medezeggenschapsreglement, waarin de bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd. De MR kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de school. Met de bevoegdheden die de MR heeft, zet zij zich in voor het belang van kinderen, ouders, en het personeel.

Wanneer benadert u ons?

De MR treedt niet op bij problemen tussen ouders en leerkrachten. Deze moet u met de leerkracht of met de directeur bespreken. Heeft u beleidszaken, algemene vragen, opmerkingen of voorstellen met betrekking tot de school? Dan kunt u wel bij ons terecht. Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

De huidige MR

Voorzitter

Rowenna Mouthaan

Secretaris

Claudia Bruys

Personeelslid

Leon Veeke

Personeelslid

Marit Voeten

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraden van de verschillende scholen van de stichting KPO werken samen in een GMR, die bovenschoolse aangelegenheden bespreekt. Onze school is daarin vertegenwoordigd door: Rowenna Mouthaan.

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op onze Oudervereniging (OV). Deze organiseert zelfstandig of in samenwerking met het team verschillende activiteiten.

Vergaderingen

De OV vergadert ongeveer zes keer per jaar, waarbij een vertegenwoordiger van het team aanwezig is. In oktober wordt er een algemene vergadering gehouden, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Dan wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. De samenstelling van de OV en de verkiezing van de leden gebeuren volgens de statuten.

Heeft u een vraag die specifiek over klasgebonden zaken gaat? Dan kunt u terecht bij de klassenouders van de betreffende groep. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om  festiviteiten en activiteiten op school op een leuke en goede manier te kunnen verzorgen vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is bedoeld voor  bijvoorbeeld een attentie op 5 december, traktaties, de kerstmaaltijd en het huren van een sportveld. 

De klassenouder, die elk jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt, neemt bepaalde karweitjes uit handen van de leerkracht. Daarbij moet gedacht worden aan het regelen van hulp waarvoor ouders zich kunnen opgegeven, zoals het vervoer naar- of het begeleiden van activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende hulpouders, vandaar dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Voor het assisteren bij activiteiten op school worden ouders uitgenodigd door de klassenouder of door de betreffende werkgroep om zich aan te melden. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:

• handvaardigheid

• verkeersexamen

• sportdag, schoolreis

• diverse vieringen

• begeleiding excursies

• klein onderhoud aan de school, enz.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om bij het onderwijs en de activiteiten van de kinderen betrokken te zijn, indien de ouders dat wensen. Ouders die leerlingen begeleiden zijn hier altijd voor verzekerd.

Daarnaast is er een aantal keer per jaar overleg tussen de klassenouders en de school. De onderwerpen die besproken worden zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld veiligheid, het luizenprotocol en pestgedrag. De klassenouders dienen als klankbordgroep van de ouders.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan ons te melden. Dat kan telefonisch op nummer 0165 - 379441 of via Social Schools. Vergeet u daarbij niet de reden van afwezigheid te vermelden?.

Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen en uw kind verschijnt niet op school, zullen wij contact met u opnemen om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven.

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen we u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling/

 

Bekijk hier het Stroomschema klachten