Kwaliteit

Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd op onze school is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Om deze  te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:

Evaluatie: de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden structureel geëvalueeerd.

Tevredenheidsonderzoek: regelmatig vragen we leerlingen, ouders en leraren naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Ook nodigen we ouders uit voor deelname aan een klankbordgroep. 

Leerlingenvolgsysteem: al onze leerlingen worden gevolgd via het Leerlingvolgsysteem. Hierin staan hun prestaties, toetsuitslagen en eventuele aandachtsgebieden. Op deze manier kunnen wij van iedere leerling de voortgang in de gaten houden, interventies bepalen en uitvoeren en ontwikkelingsperspectieven opstellen.

Cito-toetsen: de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken.

Onderwijs op maat: wij passen de instructie en verwerking van de stof aan aan het niveau van de individuele leerling. Wij hanteren kindplannen om de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling in beeld te brengen en vertalen dit naar de dagelijkse praktijk.

Aandacht voor doorstroomcijfers: jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan. Hierin zien we dat het grootste deel van onze leerlingen al  jaren doorstroomt naar VMBO theoretisch/HAVO, HAVO, en VWO.

Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.

Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken.

Uiteindelijk leiden al deze maatregelen tot onze belangrijke einddoel; uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.